A ram sam sam, a ram sam sam
Gulli gulli gulli gulli gulli ram sam sam
A ram sam sam, a ram sam sam
Gulli gulli gulli gulli gulli ram sam sam
Arafi, arafi
Gulli gulli gulli gulli gulli ram sam sam
Arafi, arafi
Gulli gulli gulli gulli gulli ram sam sam